Fast eiendoms rettsforhold

Firmaets advokater har bred erfaring med alle problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår med avtaler om kjøp og oppgjør ved salg av fast eiendom. Vi har inngående kjennskap til reglene om ekspropriasjon, og har arbeidet med de fleste store skjønn på Sørlandet de siste 20 år.

Videre arbeider vi løpende med spørsmål knyttet til naboforhold og alle typer rettigheter knyttet til faste eiendommer. Vi kan prosess i jordskifteretten og de rettslige spørsmål som jordskifteretten kan ta stilling til. Det samme gjelder etablering og innløsning av tomtefeste samt alle avtaler om feste av grunn. Vi hjelper deg også med alle rettslige spørsmål knyttet til husleieforhold. Firmaet er engasjert av en rekke klienter i saker om utarbeidelse av reguleringsplaner og behandling av offentlige planprosesser. Vi arbeider også mye med avtaler der det offentlige er part, slik som utbyggingsavtaler.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.