Offentlige anskaffelser

Firmaet yter rådgivning til det offentlige og til private aktører på alle stadier i saker om anskaffelser fra det offentlige. Vi bistår og yter rådgivning til statlige og kommunale virksomheter ved gjennomføring av konkurranser om offentlige anskaffelser. Dette innbefatter blant annet rådgivning ved valg av kontrakter, utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud.

Videre bistår og yter vi rådgivning til leverandører som inngir anbud til offentlige virksomheter. Dette innbefatter rådgivning ved utarbeidelse av anbud og vurdering av om det er begått feil i anskaffelsesprosessen. Vi bistår både offentlige virksomheter og leverandører ved klagesaker for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og som prosessfullmektig ved rettsaker og saker om midlertidig forføyning.

Nedenfor ser du våre advokater som er spesialisert innenfor dette fagområdet.