Prinsipiell dom fra Høyesterett

Høyesteretts avsa en prinsipiell dom 13. oktober 2020 med ansvar for flertallsaksjeeier i et aksjeselskap.

Avgjørelsen fastslår enstemmig at det finnes lojalitetsforpliktelser mellom aksjeeiere som går lenger enn aksjelovens bestemmelser. Den viser også at lojaliteten ved et selskaps handlinger må vurderes i lys av andre konsernselskapers handlinger.

Høyesterett kom til at flertallsaksjeeieren hadde brutt en ulovfestet lojalitetsplikt og at det var ansvarsgrunnlag etter aksjeloven § 17-1.

Saken ble prosedert av advokat/partner Yngve Andersen hos Wigemyr & Co.

Yngve Andersen har selskapsrett som et av sine spesialfelt. Han har nå møterett for Høyesterett.

Mer om saken finnes her på Høyesteretts hjemmeside.

Link til avgjørelsen finner du her.