Wigemyr & Co

Priser

Prisene er veiledende. De alminnelige prinsipper for advokaters salærberegning gjelder, hvilket innebærer at også andre momenter enn medgått tid kan tillegges vekt. Det er eksempelvis sakens kompleksitet og de interesser saken angår.

Vi beregner normalt følgende timesatser:
Advokatfullmektiger: NOK 1.400 – 1.800
Ansatte advokater: NOK 1.500 – 2.000
Partnere: NOK 1.700 – 2.700

I tillegg kommer 25% mva.

Timesatser inkl. mva. er:
Advokatfullmektiger: NOK 1.750 – 2.250
Ansatte advokater: NOK 1.875 – 2.500
Partnere: NOK 2.125 – 3.375

Utlegg blir belastet særskilt.

Det er mulighet for fri rettshjelp/fritt rettsråd fra det offentlige i visse type saker. Dette er først og fremst aktuelt for personer med lav inntekt og formue. Den enkelte advokat gir nærmere opplysning og veiledning om dette.

Noen forsikringspoliser (herunder bl.a. hus-/villaforsikring, «superforsikring» m.fl.) har bestemmelser om rettshjelpsdekning. Dette innebærer at forsikringsselskapet dekker bl.a. advokatomkostninger i noen sakstyper, fratrukket en egenandel for kunden. Den enkelte advokat vil kunne gi opplysning og veiledning om dette.