Priser

De alminnelige prinsipper for advokaters salærberegning gjelder, hvilket innebærer at også andre momenter enn medgått tid kan tillegges vekt. Det er eksempelvis sakens kompleksitet og de interesser saken angår.

Ansatte advokater

NOK 1.500 – 2.000

Eks. 25% mva
Partnere

NOK 1.700 – 2.700

Eks. 25% mva
Ansatte advokater

NOK 1.875 – 2.500

Inkl. 25% mva
Partnere

NOK 2.125 – 3.375

Inkl. 25% mva

Prisene er veiledende. Utlegg blir belastet særskilt.

Det er mulighet for fri rettshjelp/fritt rettsråd fra det offentlige i visse type saker. Dette er først og fremst aktuelt for personer med lav inntekt og formue. Den enkelte advokat gir nærmere opplysning og veiledning om dette.

Noen forsikringspoliser (herunder bl.a. hus-/villaforsikring, «superforsikring» m.fl.) har bestemmelser om rettshjelpsdekning. Dette innebærer at forsikringsselskapet dekker bl.a. advokatomkostninger i noen sakstyper, fratrukket en egenandel for kunden. Den enkelte advokat vil kunne gi opplysning og veiledning om dette.