Vernet skog regnes ikke som produktiv skog

Advokat Anne Sundøy har i sak mot Bygland kommune fått medhold hos Sivilombudsmannen i at skog som er vernet ikke er «produktiv skog».

Advokat Anne Sundøy har i sak mot Bygland kommune fått medhold hos Sivilombudsmannen i at skog som er vernet ikke er «produktiv skog».

Skogsareal som er varig og totalt fredet, kan ikke regnes som «produktiv skog» etter konsesjonsloven. Dette slår Sivilombudsmannen fast etter klage fra advokat Anne Sundøy på vegne av Øyvind Haugen i Bygland.

Haugen overtok i 2012 en landbrukseiendom etter onkelen, men ville ikke bosette seg der. Haugen søkte om konsesjon og fikk innvilget konsesjon på vilkår om at han flyttet til eiendommen innen 5 år. Årsaken til boplikten var at eiendommen bestod av over 500 daa produktiv skog. Haugen søkte senere om fritak fra boplikten da over halvparten av skogen på eiendommen ble fredet som en del av Bjoruvstøl naturreservat i 2017. Det var bare 480 daa igjen av den produktive skogen.

Bygland avslo søknaden i 2018 og Fylkesmannen stadfestet avslaget etter å ha rådført seg med Landbruksdepartementet. Advokat Sundøy klaget så avslaget inn for Sivilombudsmannen som har konkludert med at skog som er underlagt varig vern ikke lenger kan regnes som produktiv skog.

Du finner også en artikkel om dette i Setesdølen (krever abonnement).